กลุ่มนโยบายและแผน บรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าบรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมแนะแนว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์