กลุ่มอำนวยการ บรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่ม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. นางมัณฑนา รอทอง และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ เข้าบรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่ม ร่วมแนะแนว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์