สพม.นครสวรรค์ ประชุมระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) และการรายงานการค้นหาความโดเด่นของถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) และการรายงานการค้นหาความโดเด่นของถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมลูกนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ทั้งนี้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวถึงเป้าหมายการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษ แห่งสพฐ.” เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาค้นพบศักยภาพและความโดดเด่นของตนเองในด้านความสำเร็จการยอมรับ และความยั่งยืน , เพื่อรับรองความโดดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” และ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ที่มีความโดดเด่น

ทั้งนี้ นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ และ นายบัญชา วงศ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรกพระ รองประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ได้ชี้แจงแนวระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา ของสำนักบริหารการมัธยมศึกษา (SESA) การรายงานการค้นหาความโดเด่นของถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)

จัดการจัดชุมโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ คณะศึกษานิเทศก์