สพม.นครสวรรค์ ปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 5 ราย และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ได้มีการมอบนโยบาย แนวทางให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะ ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ

ทั้งนี้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้แนะนำบรรยาย ขอบข่ายการพัฒนาเกี่ยวกับการนำความรู้หลักการบริหารการศึกษา การกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เจตคติที่ดีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติตนและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์