การประชุมการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

วัน จันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 11.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมการสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน แรกบรรจุใหม่ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อการดำเนินงานให้มีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทั้ง 37 โรงเรียน ผ่านระบบ Google Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์