กลุ่มกฎหมายและคดี บรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่มกฎหมายและคดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรังสิมา ภู่แปลง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีพร้อมด้วย ส.ต.ท.จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่มกฎหมายและคดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์