กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอัจฉราลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จำนวน 150 คน และ ได้รับความอนุคราะห์วิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว หัวหน้ากลุ่มวิชาจิตวิทยา และการแนะแนว คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ , นายอภิเชษฐ จันทนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา , นายธีราทร รัตนะ ครูโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม และนายปฐกานต์ กัดโชติ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)

ทั้งนี้ นายไพบูลย์  เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กล่าวว่า งานกิจการนักเรียนนับว่าเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่สำคัญ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้อง กับสภาวะเศรษฐกิจสังคม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการทำงานและกิจกรรมต่าง ( ของโรงเรียน ได้อย่างเหมาะสมกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก

ทั้งนี้ นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวว่า รู้สึกโอกาสอันดี ที่คณะครูจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวงและประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนำไปปฏิบัติงานในโรงเรียน ตลอดจนนำไปใช้ ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้องเหมาะสม