การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหาร เพื่อรับทราบผลการดำเนินของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหาแนวทางการดำเนินงาน

วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงานพร้อมข้อราชการที่สำคัญกับทีมบริหาร เพื่อรับทราบผลการดำเนินของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหาแนวทางการดำเนินงาน และรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพปละบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์