สพม.นครสวรรค์ ร่วม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นางมัณฑนา รอทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ผ่านระบบ Video Conference โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในเรื่อง การเสริมสร้างความสุข และความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 จึงได้จัดทำโครงการ “สุขาดี มีความสุข” โดยมุ่งหวังว่าโรงเรียนในสังกัดจะสามารถมีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน อันจะส่งผลให้เป็นไปตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการ “สุขาดี มีความสุข” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนในสังกัด ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี ได้มีห้องน้ำโรงเรียนที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ และรู้จักการใช้ บำรุง ดูแล และรักษาห้องน้ำอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข ” ทุกโรงเรียนในสังกัด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีห้องน้ำสุขอนามัยที่ดี สนองนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะ สวยงาม ครูและนักเรียนใช้ร่วมกันได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม การดำเนินการโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ณ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม โดยมี ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม และ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม ได้พาเยี่ยมห้องน้ำของโรงเรียน โดยมีการตรวจสุขภัณฑ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ ให้สะอาด และถูกสุขลักษณะ ประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ระบบน้ำประปา ให้เพียงพอ ระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างภายใน ให้เพียงพอและปลอดภัย จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา