กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์