Coaching Team รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ตากฟ้า -ตาคลี และสหวิทยาเขตอัจฉราลัย ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมาย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสหวิทยาเขต ตากฟ้า -ตาคลี และสหวิทยาเขตอัจฉราลัย ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมีนายสังวร ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นายวิมล ปรักมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา และนางขวัญเรือน เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง (Coaching Team) ณ ห้องเทวาบัณฑิต โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์