การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 11 ราย พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่องหลักการบริหารการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้แก่นักศึกษาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา พร้อมด้วยนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์