มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อน นักเรียนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม, นางแสงจันทร์ สุขวิญญา และนางสาวปิยวรรณ เขียวระยับ ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่ 1) เด็กชายพิชิตชัย ธีระกรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) เด็กชายบุญหลง ทองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เด็กชายภาณุวัฒน์ ธัญญผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) นางสาววราภรณ์ แซ่ลอ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 5) นายศรัญญู แสงม่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ที่ประสบภัยธรรมชาติ พายุฤดูร้อน ที่พักอาศัยของนักเรียน ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี และตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งหมด 5 ราย จำนวนรายละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น