สพม.นครสวรรค์ ปฐมนิเทศและรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศและรับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางภีรภา เดชะ และนางสาวจันทิมา กุลศรี พร้อมแสดงความยินดีและปฐมนิเทศเพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติบัติตน ปฏิบัติงาน และทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน พร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์