การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2567

วัน ศุกร์ ​ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ , นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งเป็น เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา , นายทรัพย์ ดวงขอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ,นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ,นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น , ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ,นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน กศจ. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting