การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ,นายวานิช ยาเพ็ชร์น้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์, และ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม โดยมี นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook