การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์, นางพเยาว์ กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ และนางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยมี ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู และคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook