การติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 77/2567 ได้แก่ นายอานนท์ เชาว์ไว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม, นายวัชระ พรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม และนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โดยมีนายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

Facebook