การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ของสหวิทยาเขตอัจฉราลัย

🗓️ วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ของสหวิทยาเขตอัจฉราลัย โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวังข่อยพิทยา , โรงเรียนวังบ่อวิทยา , โรงเรียนตะคร้อพิทยา , โรงเรียนพนมรอกวิทยา , โรงเรียนไพศาลีพิทยา , โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม , โรงเรียนหนองบัว และ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์