การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จำนวน 11 ราย ได้แก่

1) นางสาวนีรนุช อุตอามาตย์ สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์

2) นางสาวกัญญาณี คำสิงห์ สาขาวิชาเอก ภาษาไทย

3) นายนพชัย ยอดโยม สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์

4) นางสาวพิชญา เจนการ สาขาวิชาเอก บรรณารักษ์

5) นายณฐกร สกุลรัตน์ สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์

6) นายภควัต บัวอุ่นใจ สาขาวิชาเอก ภาษาไทย

7) นางสาวสุขธินันท์ แจ่มประแดง สาขาวิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว

8) นางสาวกัญญารัตน์ ใสสุข สาขาวิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว

9) นายเทพรัตน์ มาดี สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

10) นางสาวปฏิมาพร พรพิศ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์

11) นางสาวอรอนงค์ ข้อหล้า สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา

โดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์ ให้คำปรึกษา สอนงาน ช่วยเหลือแนะนำการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน พัฒนาและประเมินให้มีคุณลักษณะในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประเมินนำโดย นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประธานกรรมการ) ครูในสถานศึกษา (กรรมการ) และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา (ศึกษานิเทศก์) (กรรมการ) โดยมีนางสาวกัญญา ขำดวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอาภารวี อินวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประเมินให้ข้อเสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน บรรลุตามความมุ่งหมาย

รูปเพิ่มเติม : Facebook