การประชุม การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อน “นโยบายเรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 2. ชี้แจง และทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนการนิเทศการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ “การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน“ ประจำปีงบประมาณ 2567 3. ชี้แจงการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการรายงานข้อมูลการดำเนินการนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ผู้ดำเนินการประชุมได้แก่ นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศของสถานศึกษาในสังกัด 37 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์

รูปเพิ่มเติม : Facebook