การประชุม สื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 นาฬิกา นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม สื่อสารสร้างความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd โดยมีวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2566 และการนำส่งรายงานการประเมินตนเองขึ้นระบบ e-SAR สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เตรียมการความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2567 วิทยากรดำเนินการประชุม ได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบ งานประกัน คุณภาพ การศึกษา ของสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 156 คน

Facebook