การเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) โดยทางจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และ นางสาวอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ได้รับมอบหมายจาก นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้เป็นตัวแทน เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าว ที่ห้อง 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดส่งคู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งร่างคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคัดสรรรักเรียนเพื่อเข้ารับทุนฯ พร้อมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยให้ยึดหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 3 หลักเกณฑ์ คือ1.การเรียนดี 2.เกณฑ์ความประพฤติดี 3.เกณฑ์ความพร้อมเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและคณะกรรมการฯระดับจังหวัด ให้ความสำคัญการคัดเลือก คัดสรร เสนอรายชื่อผู้รับทุนให้เป็นไปตามคู่มือและแผนปฏิบัติการที่กำหนด พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากภาคภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิฯ สมาคม เป็นต้น เพื่อร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รูปเพิ่มเติม : Facebook