การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีพิธีเปิดและมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน มีการบรรบายแนวทางการติดตาม ประเมินผล ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างความเข้าใจการรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย บุคลากรของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์