การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วม การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพประจำปีงบประมาณ 2566 (Module 3) การนิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และคัดเลือกครูผู้เข้ารับการประเมินและนิเทศ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 จำนวน 2 รายได้แก่ นายสุชาติวงศ์ ปลิวอิสสระ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม และนายสถาพร อุนระหัง กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม ณ ห้องประชุม 921 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รูปเพิ่มเติม : Facebook