การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นางสาววรรณิศา เพ็ชร์ผึ้ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2) นายภาณุวัฒน์ ครุฑอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3)นางสาวสุนันทา เมืองนาคิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4) นางสาวสุจิตรา รวมทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 5) นางสาวนัฐวรรณ สร้อยทองพูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยรอบ 6 เดือน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติหน้าที่ สัมภาษณ์และสรุปผลการประเมินสะท้อนคิด คณะกรรมการประเมินนำโดย นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา, นางสาวจารุวรรณ ทองนิตย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ , นางสาวจุฑาภันทร์ ศิวนาถกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , ดร.รวิวรรณ กลิ่นธรรมเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ครูพี่เลี้ยง และครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนไพศาลีพิทยา

รูปเพิ่มเติม : Facebook