การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2567

วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีการชี้แจงเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยสืบเนื่องจาก นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมการเข้าประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัล ชิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1 นโยบายบรรยายพิเศษ โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพธู.

2 การประสานแผนการขับเคลื่อนงานคุณภาพวิชาการกับภารกิจการนิเทศการศึกษา

3 ศึกษานิเทศก์กับการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

4 การพัฒนางานนิเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 การวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศในเขตพื้นที่และเครือข่าย

6 มุมมองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่

7 การพัฒนาเว็บไซต์ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการนิเทศ

8 กลยุทธ์การบริหาร จัดการในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลให้ประสบผลสำเร็จ

9 วPA กับการนิทศอย่างมีประสิทธิภาพ

10 การส่งเสริมการนิเทศตามประเด็นที่เชื่อมโยงนโยบายสำคัญและจุดเน้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 

11 ประสานเผนการพัฒนางานนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ 

ทั้งนี้มีการหารือการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อนุ ก.ต.ป.น.) และเรื่องการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์