การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายนิติพล พิลึก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) นางสาวณัฐชา หาญเกิดสิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ 3) นางสาวณิชนันทน์ ภูวนารถ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 6 เดือน จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติหน้าที่ สัมภาษณ์ และสรุปผลการประเมิน สะท้อนคิด ซึ่งคณะกรรมการประเมินนำโดย นายอานนท์ เชาว์ไว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม ครูพี่เลี้ยงและครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

รูปเพิ่มเติม : Facebook