การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 นาฬิกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายบุญชอบ โตคำ ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการได้แก่, นางศรินทิพย์ งามนิล อนุกรรมการผู้แทนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด, นายวีระกร จุลรอด อนุกรรมการผู้แทนนายอำเภอ, นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล, นายทรัพย์ ดวงชอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย, นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา, นายวิจิตร จินตนา ครู, นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้บริหาร, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ บุคลากรทางการศึกษาอื่น, นายประทาน หาดยาว อนุกรรมการและเลขานุการ, นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และ นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ

รูปภาพเพิ่มเติม : Facebook