การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานกรรมการประเมินนักเรียนและคณะได้เปิดการประชุม เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งดำเนินการออกประเมินนักเรียนจำนวน 3 คนได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนไชยะวิทยา จังหวัดสุโขทัย นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองกอไผ่ จังหวัดพิจิตร และ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจากการประชุมได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมให้ นายณัฐพล ทองเงิน จาก โรงเรียนบ้านหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566