การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน)

วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา