การนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนไพศาลีพิทยา

วัน พฤหัสบดี​ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการให้มานิเทศ การจัดการเรียนรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนไพศาลีพิทยา ประกอบด้วยนายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ทับ นางสาวนพินภรณ์ ภิญโญพัฒน์ดิษกุล นางสาววรรณิสา เพ็ชรผึ้ง และนางสาวณัฐวรรณ สร้อยทองพูล พบว่าครูมีการเตรียมความพร้อมด้าน การปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ ใช้วิธีการที่หลากหลายใช้สื่อเทคโนโลยีที่ เหมาะสม รวมทั้งการประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีนายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมในการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้