การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดการประชุมรูปแบบผสมผสานได้แก่ ระบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet รหัสห้อง hac zzjm wkd และ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้ดำเนินการประชุมได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการ ก.ต.ป.น.