พิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระราชวชิรสุนทร (สุนทร ขนฺติโก)

วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มองหมายให้ นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระราชวชิรสุนทร (สุนทร ขนฺติโก) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าพระเจริญพรต