การประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน อาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพร้อมการบรรยายพิเศษ และมีการบรรยายเรื่อง สร้างความตระหนักและรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลังและการควบคุมภายใน โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และการฟังอภิปราย แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในงวดปี 2566 สำหรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2566และผลการตรวจที่สำคัญ และ การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ของ สพฐ. ตามกฎหมายตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร