การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาภาพผู้รียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPs ประจำปีงบประมาณ 2567 

วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมด้วยเทคนิควิธีการพัฒนาภาพผู้รียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPs ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว) Institute of Academic Development (IAD) โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว) ผู้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด ระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง , เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อจัดให้มีการฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ครอบคลุมด้านความรู้(K) ทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะ (A) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรม  พัฒนาตนเอง จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนละ 8 – 15 คน จาก 37 โรงเรียนในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ คณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 260 คน การดำเนินการในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว) ภาคเช้า และภาคบ่าย เป็นการรับฟังการบรรยายการให้ความรู้ จากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว)  ท่านผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ สิริวัฒนาทากุล เป็นอาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูมีแนวทางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางและเทคนิควิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูง เชิงระบบ GPAS 5 STEPS ณ ห้องประชุมศักดิ์เดชณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช