การประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 และ การประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา สู่เกณฑ์รางวัล IQA AWARD และแนวทางการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม ตามจุดเน้นแนวทางการขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Q7: Quality Assurance) สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) วิทยากรดำเนินการประชุมได้แก่ นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเมตตา ถวิลไทย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้เข้าประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้างานของโรงเรียนที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 120 คน

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/share/p/upsD4KUktHhVjRRC/?mibextid=WaXdOe