ตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15

วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมออกตรวจเยี่ยม ติดตาม ดูแล นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 – 15 นางสาวอิสริยา แก้วก๊อ นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์