ปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 11 ราย

วัน พฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน  หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 11 ราย ได้มีการมอบนโยบาย แนวทางให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะ ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ และ ขอบข่ายการพัฒนาเกี่ยวกับการนำความรู้หลักการบริหารการศึกษา การกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เจตคติที่ดีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติตนและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์