ประชาสัมพันธ์รายละเอียดตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.นครสวรรค์ คงเหลือ หลังการพิจารณารับย้าย ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 14/2566 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566