คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 นายประทาน หาดยาวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกผ่านระบบZoom Meeting ณ ห้องประชุมสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และช่องทาง Youtube