ประชุมคณะกรรมการและตัดสินการประกวดเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอมรรัตน์แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการและตัดสินการประกวดเรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ห้องกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา