การประชุมรับฟัง การชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วัน จันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ,กลุ่มนโยบายและแผน , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมรับฟัง การชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการมอบนโยบายในการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการชีแจงแนวทางการจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชี้แจงขั้นตอน กระบวนการ นโยบาย จุดเน้น และตอบข้อซักถาม กรณีการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดย นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอัครเดช สีมาพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์