ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย วิชาเอกฟิสิกส์ และ วิชาเอกชีววิทยา

วัน พุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย วิชาเอกฟิสิกส์ และ วิชาเอกชีววิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี 2566 พร้อมการบรรยาย เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบีบยการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และพัฒนายกระดับครูผู้ช่วยให้เป็นครูมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ และ การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดีและการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครูที่ดีมีวินัยมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และความก้าวหน้าในอาชีพครู แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ ห้องทำงานรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์