พิธีลงนามบันทึกว่าความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร และ นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีพิธีลงนามบันทึกว่าความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ และ บรรยาย เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในสถานศึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ณ ห้องประชุม Forum M โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์