การประชุมคณะกรรมการ/วิทยากรโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

วัน พุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/วิทยากรโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์