การประชุมขี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา ทางหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานการศึกษาประเทศ “โครงการเรียนซัมเมอร์ระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์” ครั้งที่ 1/2566

วันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.  นายประทาน หาดยาว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ร่วมการประชุมขี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางการศึกษา ทางหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานการศึกษาประเทศ “โครงการเรียนซัมเมอร์ระยะสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์” ครั้งที่ 1/2566 มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จำนวน 5 โรงเรียน ร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โดยมีนางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาจารย์โชติอนุสรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์