การประชุม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมบัติ ล้อจงเฮ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีการแจ้งข้อราชการ โครงการฯ และ แผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มนิเทศฯ พร้อมเรื่องการทำแผนปฎิบัติการตามโครงการปีงบประมาณ2567 ทั้งโครงการAและโครงการB การกำหนดวิสัยทัศน์ ของกลุ่มนิเทศ และการจัดทำแผนพัฒนาการนิเทศประจำปีงบประมาณ 2567 แผนนิเทศการศึกษาและเครื่องมือการนิเทศ และ วางแผนการประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และเครื่องมือนิเทศ  พร้อมแผนการนิเทศของ ก.ต.ป.น. ณ ห้องกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา