สพม.นครสวรรค์ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 33 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 33 ราย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปี 2566 พร้อมการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบีบยการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน และพัฒนายกระดับครูผู้ช่วยให้เป็นครูมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้บรรยายพิเศษ การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นข้าราชการที่ดีและการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นครูที่ดีมีวินัยมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และความก้าวหน้าในอาชีพครู แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์