การประเมิน (Evaluation Team) สำหรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของนายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม

วัน อังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) สำหรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ของนายบุญเลื่องลือ รอดมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม ณ ห้องประชุมลูกร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์